Mời nộp đề xuất xin tài trợ

Chiến dịch Toàn cầu về Giáo dục (GCE) làm việc với thanh niên và sinh viên để tạo ra các cơ hội có mục đích và xác thực cho họ, đặc biệt là để thanh niên và sinh viên chủ trì chương trình nghị sự và các giải pháp ứng phó và phục hồi từ Covid - 19 phù hơp với bối cảnh và các phong trào rộng rãi của thanh niên và sinh viên.  Vì vậy, GCE phối hợp với tổ chức Action Aid International rất vui mừng được mời gọi các đề xuất để tiếp cận quỹ Phản ứng phục hồi Covid 19 do thanh niên và sinh viên lãnh đạo.

Các hoạt động sẽ được tài trợ theo chương trình tài trợ nhỏ bao gồm:

- Nghiên cứu hành động của thanh niên/sinh viên, tập trung vào các tác động và ứng phó đối với Covid - 19 do thanh niên và sinh viên chủ trì trong bối cảnh của họ (địa phương, quốc gia hoặc khu vực)

- Các hoạt động ứng phó phục hồi Covid 19 do thanh niên/sinh viên chủ trì liên quan đến giáo dục và các thách thức trong giáo dục như thiếu tiếp cận, bạo lực và bị bỏ rơi.  Các hoạt động này có thể bao gồm:

+ Các hoạt động vận động và vận động hành lang liên quan đến tiếng nói của thanh niên/sinh viên trong các kế hoạch ứng phó phục hồi Covid 19 cấp quốc gia, khu vực/hoặc toàn cầu.

+ Hoạt động do thanh niên/sinh viên lãnh đạo nhằm thúc đẩy ảnh hưởng đến chính sách.

+ Sự tham gia của thanh niên/sinh viên xuyên khu vực để tăng cường tiếng nói và sự lãnh đạo của thanh niên và sinh viên về các phản ứng phục hồi Covid - 19 trong bối cảnh của họ.

GCE tin tưởng sức mạnh kiến thức sáng tạo của thanh niên và sinh viên như công cụ để cải cách và giải mã tri thức và giáo dục.  Đây là lý do tại sao tạp chí Công dân thanh niên/sinh viên là một phần trong gói tài trợ để đảm bảo rằng thanh niên và sinh viên tài liệu hóa các hoạt động dự án , quá trình học hỏi và ứng phó do thanh niên/sinh viên lãnh đạo với thực tế mà họ phải đối mặt.  Hỗ trợ đào tạo và xây dựng năng lực sẽ được cung cấp cho tất cả các đối tác nhận tài trợ để đảm bảo tài liệu, kiến thức và học hỏi là tác động trọng tâm của chương trình tài trợ.  Chương trình tài trợ sẽ hỗ trợ tối đa 20 tổ chức/mạng lưới/hiệp hội thanh niên và sinh viên là thành viên của GCE.

Quy trình tài trợ:

  1. Kêu gọi đề xuất
  2. Xét duyệt các đề xuất gửi về
  3. Kết quả lựa chọn được thông báo
  4. Giới thiệu và lên kế hoạch

Nhận đề xuất từ ngày 1/7/2021 đến hết 1 giờ chiều (giờ tiêu chuẩn Nam Phi SAST) ngày 26/7/2021.  GCE sẽ cố gắng xử lý tất cả các đề xuất gửi về và cho biết kết quả lựa chọn trong vòng hai tuần kể từ ngày hết hạn nhận đề xuất.

- Ai có thể nộp đơn đề xuất?

+ Là mạng lưới, nhóm mang tính đại diện có phạm vi quốc gia và có các nguyên tắc trách nhiệm giải trình với các thành viên mạng lưới

+ Là một mạng lưới được thành lập chính thức và được đăng ký hợp pháp hoặc một nhóm các tổ chức/mạng lưới thanh niên, chẳng hạn như mạng lưới khu vực hoặc tổ chức sinh viên hoặc tổ chức thanh niên.

+Tham gia vận động chính sách giáo dục quốc gia

+ Là thành viên của Hiệp hội hoặc Liên minh giáo dục quốc gia trong các quốc gia được liệt kê (xem danh sách các quốc gia được đăng ký đề xuất, VAEFA là thành viên của GCE)

- Khoản tài trợ tối đa cho một đề xuất là €2000

Tất cả các hoạt động thuộc khoản tài trợ này cần phải được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1/9/2021 đến tháng 2 /2022 với các báo cáo hoạt động cuối cùng nộp trước ngày 1/3/2022.

- Thư mời nộp đề xuất xin tài trợ (bản đầy đủ), chọn ngôn ngữ phù hợp:

English | French | Spanish | Portuguese | Arabic |

- Mẫu đơn đăng ký, chọn ngôn ngữ phù hợp:

English | French | Spanish | Portuguese | Arabic | 

LIÊN HỆ

HIỆP HỘI VÌ GIÁO DỤC CHO MỌI NGƯỜI VIỆT NAM
VIETNAM ASSOCIATION FOR EDUCATION FOR ALL

P2005, tòa N03T3A, khu Ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
(Có thể vào từ đường Võ Chí Công, lối vào khu Star Lake)
R2005, N03T3A building, Diplomatic Compound, Xuan Tao ward, Bac Tu Liem district, Hanoi
(Accessible from Vo Chi Cong road, Star Lake entrance)


Số điện thoại/Tel: (+84)243 773 5303
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Sample Image  Sample Image

Sample Image  Sample Image

Xem thêm