Báo cáo tình hình tổ chức,hoạt động năm 2015 của VAEFA

Hiệp Hội Vì Giáo Dục cho Mọi Người Việt Nam làm bản báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động năm 2015 vừa qua,đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ hoạt động trong năm 2016 nhằm thúc đẩy chất lượng giáo dục tốt hơn cho mọi người Việt Nam.

  

Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam

─────

 

Số: 012016/BC- VAEFA

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Hà nội, ngày 12 tháng 1 năm 2015

 

 

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG NĂM 2015                                                                                        

                                    

         Thực hiện quy định của pháp luật, Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của Hiệp hội năm 2015 như sau:

1. Về tổ chức của Hội

a)  Về hội viên:

- Tổng số hội viên: 39

Trong đó:

Hội viên tổ chức: 37

Hội viên cá nhân:  2

Số hội viên mới kết nạp trong năm: 2

Trong đó:

Hội viên tổ chức: 2

Hội viên cá nhân: 0

b) Những người làm việc chuyên trách tại Hội: 02 cán bộ văn phòng (Điều phối viên và Cán bộ chương trình kiêm tài chính).

Trong đó: Số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao (nếu có): 0

c) Số lượng các tổ chức trực thuộc Hội (trong đó làm rõ số thành lập mới trong năm báo cáo)

- Tổ chức có tư cách pháp nhân: 0

- Phòng, ban, đơn vị trực thuộc: 0

- Tổ chức cơ sở thuộc Hội: 0

- Văn phòng đại diện: 0

d) Việc kiện toàn tổ chức Hội (tổ chức Đại hội, hội nghị thường niên; họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ theo quy định của Điều lệ Hội, kiện toàn ban lãnh đạo, các chức danh chủ chốt…)

Trong năm 2015, Hiệp hội đã tổ chức Họp Hội đồng thành viên để rà soát xây dựng chiến lược và lập kế hoạch hoạt động cho Hiệp hội trong giai đoạn tiếp theo vào ngày 20/8/2015.

Ngoài ra hàng quý, Ban Thường vụ tổ chức họp rà soát hoạt động của Hiệp hội trong quý để có những điều chỉnh, chỉ đạo cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Hiệp hội.

Bộ phận Thường trực (gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và 1 Uỷ viên Ban Thường vụ)  cùng với Văn phòng Hiệp hội cũng tổ chức nhiều cuộc họp khi cần để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của Hiệp hội

đ) Khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội (nếu có)

 

2. Kết quả hoạt động

a) Kết quả những hoạt động của Hội:

Hiệp hội phối hợp cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo, UNESCO, UNICEF và các tổ chức Phi chính phủ hoạt động về giáo dục tại Việt Nam điều phối và cùng tham gia tổ chức Tuần lễ giáo dục toàn cầu vì mọi người 2015 với chủ đề hãy bỏ phiếu cho giáo dục từ 26-29/05/2015. Sự kiện quốc gia phát động cho Tuần lễ được tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh ngày 28/5/2015 có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển và Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam - Bà Katherine  Muller - nhằm tổng kết lại kết quả 15 năm thực hiện các mục tiêu giáo dục cho mọi người từ 2000-2015 và phát động các mục tiêu giáo dục cho mọi người đến năm 2030.

Hiệp hội phối hợp cùng Liên minh Tất cả Vì giáo dục Mông cổ tổ chức chuyến học tập trao đổi của đoàn đại biểu người điếc Việt Nam sang Mông Cổ vào tháng 9/2015 cũng như tổ chức đón tiếp thành công đoàn đại biểu người điếc Mông Cổ sang tham quan học tập tại Việt Nam tháng 10/2015. Thông qua cuộc học tập trao đổi kinh nghiệm giữa hai đoàn đại biểu, Hiệp hội đã học hỏi được các kinh nghiệm hữu ích làm việc với các nhóm đối tượng thiệt thòi trong đó có người điếc trong việc đưa ra các khuyến nghị chính sách liên quan đến tiếp cận giáo dục cho các nhóm thiệt thòi nhằm đảm bảo quyền thụ hưởng một nền giáo dục có chất lượng cho tất cả mọi người.

Hiệp hội cũng phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam, Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam tổ chức Toạ đàm tham vấn về chương trình phổ thông tổng thể vào ngày 23/10/2015. Sau buổi toạ đàm đã có bản kiến nghị về Cơ cấu hệ thống Giáo dục quốc dân và cơ chế phân luồng học sinh, sinh viên gửi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ngày 28/10/2015.

Trong năm 2015, Hiệp hội cũng phối hợp với các tổ chức thành viên là Viện khoa học giáo dục phát triển tiềm năng con người  (IPD), Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội (DP Hà nội) và Hội Khuyến học (VAPE) lần lượt thực hiện các dự án sau:

- Tổ chức hội thảo liên bộ ngày 12/11/2015 tập hợp các sáng kiến nhằm cải thiện việc thực hiện chính sách chăm sóc và giáo dục mầm non 0-3 tuổi  từ những kết quả các hoạt động về mô hình chăm sóc giáo dục trẻ tại cộng đồng. 

- Tập hợp các kiến nghị chính sách để vận động tiếp cận giáo dục ngôn ngữ ký hiệu (NNKH) và văn hoá cho người khiếm thính qua Trung tâm học tập thường xuyên. Thông qua thử nghiệm mô hình lớp học NNKH đã được tiến hành ở 2 quận Thanh Xuân và Thạch Thất, người điếc và người thân đã được tiếp cận với ngôn ngữ ký hiệu – ngôn ngữ được coi là tiếng mẹ đẻ của người điếc, từ đó giúp người điếc có thể giao tiếp với người thân và cộng đồng người điếc ngoài xã hội. Nhận thấy hiệu quả và tính khả thi của mô hình, Hiệp hội cùng với các đơn vị thành viên đang tập hợp ý kiến để đưa kiến nghị lên các ban ngành liên quan nhằm vận động tiếp cận giáo dục NNKH cho người điếc.

- Khảo sát đánh giá việc thực hiện Thông tư 40/BGD-ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc biệt phái giáo viên tại Trung tâm Học tập cộng đồng (TTHTCĐ) nhằm tăng cường thực thi chính sách biệt phái giáo viên tại TTHTCĐ và đề xuất các kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các TTHTCĐ tại Việt Nam. Hội Khuyến học Việt Nam đã tiến hành khảo sát đánh giá việc thực hiện Thông tư trên tại 43 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Ngoài ra, Hiệp hội cũng cử đại diện tham dự các Hội nghị, diễn đàn quốc tế và khu vực liên quan đến giáo dục như: Diễn đàn giáo dục toàn cầu tại Incheon, Hàn Quốc vào tháng 5/2015, Diễn đàn về hợp tác công tư trong giáo dục tại Thái lan tháng 8/2015, tham dự Họp hội nghị các tổ chức giáo dục tại Campuchia tháng 12/2015. Việc tham gia các sự kiện về giáo dục cấp khu vực và toàn cầu giúp trên giúp Hiệp hội cập nhật được tình hình giáo dục của các nước trong khu vực và trên thế giới. Cũng từ đó chia sẻ và học hỏi được các bài học kinh nghiệm để đưa ra những kiến nghị mang tính thực tiễn cao liên quan đến các chính sách giáo dục cho mọi người ở Việt Nam.

 

b) Việc thực hiện nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao:

………………………………………………………………………………………………..

3. Tổng số kinh phí hoạt động trong năm: 96,481.88 USD

Trong đó:

a) Ngân sách nhà nước hỗ trợ: 0

b) Kinh phí do tổ chức nước ngoài tài trợ: 96,481.88 USD

c) Hội tự huy động từ các nguồn khác: 0

4. Dự kiến phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

Hiệp hội sẽ tăng cường mở rộng mạng lưới thành viên ra khu vực phía Nam trong năm 2016 và tiến tới cả nước trong những năm tiếp theo. Hiệp hội cũng dự kiến thực hiện các hoạt động  như:

- Tiếp tục hỗ trợ tiếp cận giáo dục cho người điếc

- Đề xuất bổ sung chính sách đào tạo sinh viên sư phạm mầm non thực hiện chương trình giáo dục sớm cho trẻ em từ 0-3 tuổi theo học phần tự chọn

- Đề xuất vận động bổ sung chính sách phù hợp nhằm trao cơ hội học hòa nhập cho học sinh rối loạn phổ tự kỷ, tăng động, giảm chú ý, giảm tập trung thông qua việc xây dựng nhóm phối hợp giáo dục trẻ tại cộng đồng

- Nghiên cứu về thực trạng tiếp cận và chất lượng giáo dục của trẻ em , đặc biệt tuổi mầm non, của nhóm lao động di cư nông thôn – thành thị và đưa ra khuyến nghị chính sách

- Đề xuất chính sách nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng thông qua tăng cường năng lực và tinh chủ động trong huy động nguồn lực và kết nối với các tổ chức địa phương

Bên cạnh đó, Hiệp hội tiếp tục huy động sự tham gia tích cực của các thành viên để nhằm vận động các chính sách giáo dục, hỗ trợ và góp phần cùng Chính phủ đạt được các mục tiêu Giáo dục cho mọi người Việt Nam.

Trong tháng 4/2016,  Hiệp hội sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo, ngành giáo dục và các tổ chức phi chính phủ hoạt động về giáo dục tại Việt Nam cùng tổ chức Chiến dịch Tuần lễ toàn cầu hành động vì giáo dục cho mọi người tại Việt Nam (Hiệp hội sẽ tham gia với vai trò là một trong những đơn vị điều phối sự kiện này).

Ngoài ra, Hiệp hội cũng sẽ cử đại diện tiếp tục tham gia các buổi cuộc họp/ hội thảo/ diễn đàn phối hợp với Bộ Giáo dục – Đào tạo và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực giáo dục trong và ngoài nước  nhằm góp phần cùng với ngành giáo dục thực hiện thành công các mục tiêu giáo dục cho mọi người tại Việt Nam đến năm 2030.

5. Đề xuất,  kiến nghị

..................................................................................................................................................

Trên đây là nội dung báo cáo về tổ chức, hoạt động năm 2015, Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam báo cáo Bộ Nội vụ./.

                                                                                                     

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Lưu Văn phòng Hiệp hội

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

Trần Xuân Nhĩ

 

LIÊN HỆ

HIỆP HỘI VÌ GIÁO DỤC CHO MỌI NGƯỜI VIỆT NAM

Phòng 708, Tầng 7, Tòa nhà 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, HN
Tel: 84-4-3773.5303
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Sample Image  Sample Image

Sample Image  Sample Image

Xem thêm